Reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době.

REKLAMAČNÍ PROTOKOL K VYPLNĚNÍ formát s příponou .pdf (pro ruční vyplnění)

REKLAMAČNÍ PROTOKOL K VYPLNĚNÍformát s příponou .doc (pro vyplnění v počítači)


Součástí dodávaného výrobku je záruční list, pokud jej nenahrazuje prodejní doklad. V současné době většina výrobců již nedodává s výrobkem záruční listy (Bosch, Siemens, Philips, Rowenta, Tefal, Krups, Samsung a mnoho dalších). V takovém případě je třeba v případě reklamace předložit nabyvatelský doklad (fakturu). Doporučujeme do faktury si vepsat výrobní číslo výrobku.

K uplatnění reklamace v záruční době je třeba záruční list (je-li výrobcem dodáván a servisem požadován) s vyplněným výrobním číslem a prodejní doklad (stačí kopie).


Reklamace se uplatňuje v autorizovaném servisu výrobce, které je uvedeno v záručním listě nebo na přiloženém seznamu servisních míst. Vzhledem k již malému počtu výrobců, kteří dodávají záruční listy s uvedenými servisy, doporučujeme pro přehled servisů navštívit stránky výrobců.

Jestliže není autorizované servisní středisko v místě blízkém pro kupujícího lze záruční opravu uplatnit v provozovně firmy: Elektro-unima.cz(dříve elektro-internet.cz) , Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice.

(Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Nebo v autorizovaném servisu daném výrobcem na internetových stránkách výrobce či uvedených v záručním prohlášení nebo přiloženém seznamu servisů dodávaného k výrobkům. Kupující uplatňuje reklamaci v místě pro kupujícího bližším, kupující uplatní právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.)

Postup:

1.     reklamaci popsat co nejpodrobněji volnou formou nebo je možné použít reklamační protokol. Důležité je uvést aktuální kontaktní údaje: telefon, email, adresu pro navrácení reklamace.

2.     doložit k reklamaci fakturu - stačí kopie (vepsat výrobní číslo).

3.     doložit k reklamaci záruční list - je-li výrobcem ještě dodáván a servisem požadován.

4.     originální obal není podmínkou pro uplatnění reklamace.

5.     zboží pokud možno kompletní doručit na adresu servisu nebo k nám na adresu: Elektro-unima.cz(dříve elektro-internet.cz) , Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice.

6.     Zabalení reklamovaného zboží: v případě doručování reklamace přepravní společností, doporučujeme zboží pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží při dopravě. Zboží doporučujeme zabalit do náhradního obalu, jelikož prodejní obal zboží není přepravním obalem. V případě reklamace u dopravců se následně špatně uplatňuje reklamace poškození zboží, je-li zboží doručováno pouze v prodejním obalu. Zboží v náhradním obalu je chráněno jak před mechanickým poškozením, tak znehodnocením obalu výrobků nálepkami dopravců.

!!! Zboží musí být vždy doručeno na naši adresu:  Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice (pobočky Zásilkovny, pobočky PPL Parcel Shop, pobočky České pošty - Balík na poštu nebo Balíkobot apod.) nejsou doručovány k nám a budou se Vám zbytečně vracet. !!!

Dopravu zboží do reklamace můžete zajistit jakoukoli dopravou (Česká pošta, PPL, DPD, jiný dopravce. I osobní doručení na doručovací adresu uvedenou výše). Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám České pošty, doporučujeme vyzkoušet přepravní služby např. PPL PARCEL SHOP, KTERÝ FUNGUJE STEJNĚ JAKO ČESKÁ POŠTA, ALE CENY JSOU MNOHEM NIŽŠÍ.  Seznam PPL Parcel shopů ve Vašem okolí naleznete ZDE.

Zde zadáte údaje a vygenerujete si štítek: https://www.ppl.cz/balikprotebe/ a pak balíček odnesete na Parcel Shop ve Vašem okolí. Jako příjemce uvedete doručení na naši adresu: Elektro-unima.cz(dříve elektro-internet.cz) , Osvoboditelů 38/15, 410 02  Lovosice, 725171025, info@elektro-unima.cz

Ceník přepravného PPL Parcel Shop

Do rozměru (100x50x50 cm) 149 Kč

7.     o doručení reklamovaného zboží na reklamační oddělení informujeme zákazníky emailem, stejně tak o ukončení reklamace. V případě doručení zboží do servisního střediska je Vám vystaven doklad o přijetí reklamace a servisní vyjádření o ukončení reklamace

8.     reklamace je posouzena autorizovaným servisním střediskem, o vyřízení reklamace je vystaven protokol, kde je uvedena závada, způsob jejího řešení, doba trvání vyřízení reklamace, kdo opravu provedl a ostatní náležitosti.


Reklamační lhůty

Reklamace fyzické osoby v záruční době musí být vyřízena řádně a bez zbytečného odkladu do třiceti kalendářních dnů od fyzického převzetí zboží do reklamace. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se konec lhůty pro vyřízení reklamace na nejbližší pracovní den.

V případě marného uplynutí této třicetidenní lhůty (reklamace není vyřízena řádně do 30ti dnů od započetí reklamačního řízení) vzniká právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupení od kupní smlouvy a vrácení plnění za reklamované zboží.

(§19 odst.3, §24 odst.7 zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele; §122, §622 odst.2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nález ÚS 2983/08

Záruční lhůta pro podnikatelské subjekty činí 12 měsíců, není-li dohodnuto písemně jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je lhůta přiměřená, obvykle do 30ti dnů.

O výsledku reklamace je sestaven reklamační protokol, který je po ukončení reklamačního řízení zaslán nebo předán zákazníkovi. Reklamační protokol obsahuje: dobu trvání záruční opravy a způsob provedení záruční opravy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která byla třeba k řádnému odstranění vad výrobku v servisním středisku. Reklamační protokol (vyjádření servisu) doporučujeme uschovat z důvodu doložení v případě opakované reklamace.


Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

·         má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·         zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

·         je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

·         zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v čl. 1. 51 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, není-li prokázáno jinak.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Nebo v autorizovaném servisu daném výrobcem na internetových stránkách výrobce či uvedených v záručním prohlášení nebo přiloženém seznamu servisů dodávaného k výrobkům. Kupující uplatňuje reklamaci v místě pro kupujícího bližším, kupující uplatní právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Kupující je povinen uvést prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení, jakého práva využije při odstranění vady dodané věci.

Kupující má právo:

1. právo bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, jde-li o vadu odstranitelnou. Právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

2. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vadu neodstranitelnou, bránící řádnému užívání zboží

3. právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně bránící řádnému užívání zboží

4. právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, jde-li o vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží

5. právo na navrácení kupní ceny zboží, jestliže třicetidenní lhůta k odstranění vady uplyne marně.

Po obdržení reklamovaného zboží se všemi doklady potřebnými k uplatnění reklamace, zahájí prodávající reklamační řízení.


Záruka se nevztahuje:

- zboží, kterému uplynula zákonem stanovená záruční lhůta

- běžné opotřebení zboží nebo dílů způsobené používáním

- mechanickým poškozením zboží

- používáním zboží v rozporu s dokumentací výrobku nebo všeobecnými zásadami

- u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána

- zboží zakoupené v jiném obchodě


Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.


Nutný náklad pro uplatnění reklamace:

Kupující má nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, čímž se samozřejmě myslí jen oprávněný nárok. (na základě § 1924 zákona č. 89/2012 Sb).  Nutný náklad je chápán jako ten nejmenší nutný náklad (příklad Česká pošta obyčejná zásilka/doporučená zásilka). Právo na úhradu nutných nákladů je kupující povinen uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady, jinak právo zanikne. Nutný náklad musí být prokázán platným dokladem (například Podací lístek od České pošty s vyčíslením nákladu nebo potvrzení přepravní služby o uhrazení dopravy zákazníkem). Nutný náklad je proplácen na bankovní účet.

V případě zakoupení výrobku s dodávaným softwarem či samostatného softwaru se záruka vztahu pouze na čitelnost media, na kterém je software umístěn. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (obal, pečeť apod.) se zákazník stává uživatelem softwaru a souhlasí s licenčním ujednáním výrobce.

Při uplatnění reklamace počítačových systémů (počítačové sestavy, notebooky apod.) nebo při reklamaci zařízení určeného k ukládání dat doporučujeme vytvořit si zálohu dat. Prodávající neručí za ztrátu či poškození dat uložených v zařízeních.


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, se všemi náležitostmi, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle § 1820 odst. 1 písm. g.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Všechny platby, které byly obdrženy od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady (§ 1820 odst. 1 písm. g).


Zboží zasílané do reklamace nebo na vrácení nezasílejte na dobírku.

Kontaktní email pro reklamace: info@elektro-unima.cz

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.