Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY ELEKTRO-UNIMA.CZ (dříve elektro-internet.cz)

obchodní společnosti: Unima Plus, s. r. o., provozovatel obchodu: Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), se sídlem Osvoboditelů 15/38, 410 02 Lovosice identifikační číslo: 27275086, DIČ: CZ27275086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21874 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) případně www.elektro-unima.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) obchodní společnosti Unima Plus, s. r. o, která je provozovatelem internetového obchodu Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) , se sídlem Osvoboditelů 38/15, identifikační číslo: 27275086, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21874 (dále jen prodávající) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen kupní smlouva) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Spotřebitelem není právnická osoba. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.elektro-unima.cz případně www.elektro-unima.cz (dále jen webová stránka), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen webové rozhraní obchodu).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují pro případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Osoby, které mají v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jako právnické osoby či osoby, které samostatně vykonávají na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, nemohou využít zákonu na ochranu spotřebitele. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li kupující v objednávce identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj neplatí pravidla, která jsou platná danými zákony pro spotřebitele (fyzické osoby). Záruční lhůta pro podnikatelské subjekty činí 12 měsíců, není-li dohodnuto písemně jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je lhůta přiměřená, obvykle do 30ti dnů.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

INFORMACE O ZBOŽÍ

1.6. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě www.elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) odpovídá normám bezpečných výrobků dle zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) je opatřeno příslušným popisem a fotografií. Fotografie je pouze ilustrativní. Popis výrobku a vyobrazení má pouze informativní charakter, výrobce si vyhrazuje právo, vlastnosti v průběhu výroby změnit bez předchozího upozornění a provozovatel není zodpovědný za škody vzniklé s využitím neověřených dat.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen uživatelský účet), kontroloval vyřizování objednávky, dodatečně tisknout faktury, prohlížet si historii objednávek. Webové rozhraní obchodu umožňuje, provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.13. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou.  Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (mimo dopravného a balného a ostatních služeb). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.15. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dopravném). Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Přeprava zboží je volena kupujícím v nákupním prostředí, není tím omezeno právo prodejce na změnu způsobu a ceny dopravy, není-li možné z důvodu povahy (rozměry, hmotnost, atd.) zboží doručovat přepravou, kterou si kupující zvolil.

1.16. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.16.1. objednávané zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního

košíku webového rozhraní obchodu),

1.16.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

1.16.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako

objednávka).

1.17. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Dokončit objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupující je povinen uvádět úplné a pravdivé údaje v objednávce. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (automatický email se souhrnem objednávky), a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen elektronická adresa kupujícího).

Automatický email s přehledem objednávky zaslaný elektronickou poštou není považován za akceptaci a uzavření kupní smlouvy, jedná se pouze o potvrzení obdržení elektronické objednávky.

1.18. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.19. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace (přijetí) objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.20. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.21. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu včetně daných obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které požadují doručení mimo ČR. Internetový obchod Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) obchoduje pouze v České republice, zboží doručuje pouze na území České republiky a smlouvy a ostatní náležitosti vyřizuje pouze v českém jazyce.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.22. Webové stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, cena zboží je včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (recyklační poplatek za elektroodpad PHE a autorské poplatky dle příslušné kategorie zboží resp. další poplatky, které je spotřebitel povinen za zboží zaplatit). Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v aktuálním webovém rozhraní obchodu. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Veškeré změny, včetně změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka včetně akčního zboží, výprodeje či rozbaleného zboží, platí pouze do vyprodání zásob.

1.23. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

· Hotově/Platební kartou (Lovosice) = v hotovosti nebo platební kartou přímo v provozovně prodávajícího, na adrese Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice;

· Dobírka = v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce (zboží zaslané na dobírku)

                   zboží doručeno smluvním přepravcem;

· Rychlý bankovní převod a Platební karta = ePlatby Comgate

Rychlý bankovní převod a Platební karta = ePlatby Comgate = po učinění objednávky může

kupující využít službu Rychlý bankovní převod nebo Platební karta (dále jen ePlatby). Rychlý

bankovní převod přesměruje kupujícího přímo do jeho internetového bankovnictví, kde se

pomocí internetu platba odešle. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu

společnosti ComGate Payments a. s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému

internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do

prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka

s odeslanou transakcí sdělí.

· Bankovní převod = bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 173929002/0600,

vedený u společnosti GE Money Česká republika (dále jen účet prodávajícího)

Bankovní převod= po učinění objednávky a obdržení automatického emailu s instrukcemi pro

platbu provede kupující platbu na bankovní účet prodávajícího. Před provedením platby je možno si

dostupnost zboží ověřit pomocí odkazu v zaslaném emailu nebo telefonicky. Po obdržení platby na

účet prodávajícího je možné zboží expedovat, není-li s kupujícím dohodnuto jinak. V případě učinění

objednávky se způsobem platby Bankovní převod je třeba, aby částka byla na účet kupujícího

připsána do 5ti dnů. Jestliže není platba do 5ti (5) dnů připsána na bankovní účet, je objednávka

stornována ze strany obchodu.

Je-li bankovním převodem uhrazeno zboží, které není skladem, může kupující vyčkat na naskladnění zboží a následně mu bude zboží doručováno to vše po vzájemné dohodě mezi kupující a prodávající. Nebo může být objednávka stornována ze strany kupujícího, v takovém případě prodávající vrací uhrazenou částku zpět, do 2 pracovních dnů od data, kdy kupující vyslovil jasné stanovisko, že objednávka má být stornována, na účet kupujícího, ze kterého byla částka odeslána.

Je-li přes platební bránu (platební kartou) uhrazeno zboží, které není skladem, může kupující vyčkat na naskladnění zboží a následně mu bude zboží doručováno to vše po vzájemné dohodě mezi kupující a prodávající. Nebo může být objednávka stornována ze strany kupujícího, v takovém případě prodávající vrací uhrazenou částku zpět, do 7mi pracovních dnů od data, kdy kupující vyslovil jasné stanovisko, že objednávka má být stornována, na kartu kupujícího, ze kterého byla částka odeslána.

1.24. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.25. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení

čl. 1.27 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem. Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možné vystavit zálohovou fakturu, která je uhrazena kupujícím předem na bankovní účet a po uhrazení je zboží expedováno dle dohodnutých termínů. V případě zálohové faktury je kupní cena splatná dle dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

1.26. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

1.27. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od obdržení pokynů k platbě.

1.28. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 1.18), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.29. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.30. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží (v případě platby bankovním převodem rychlým online převodem, platbou kartou) a zašle ji společně se zbožím na doručovací adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávkovém formuláři kupujícím. V případě platby na dobírku vystaví fakturu prodávající a zašle ji společně se zbožím na doručovací adresu kupujícího, která byla uvedena v objednávkovém formuláři kupujícím. Platbu za zboží předá kupující smluvnímu dopravci. Na požádání kupujícího je možno zaslat fakturu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

1.31. Veškeré zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky

nebo její části ze strany prodávajícího (např. zboží je doprodáno) nebo ze strany kupujícího (rozmyšlení nákupu, volba jiného zboží atd.), jsou peníze nebo jejich příslušná část, které byly již kupujícím převedeny na účet prodávajícího, odeslány do 2 pracovních dnů od dohody mezi kupujícím a prodávajícím o změně objednávky, zpět na číslo bankovního účtu, ze kterého byly převedeny na účet prodávajícího.

SKLADOVÁ DOSTUPNOST

1.32. U zboží, je uvedena skladová dostupnost. V případě nedostupnosti zboží může kupující kontaktovat prodávajícího emailem: info@elektro-unima.cz a poptat se na dostupnost zboží.

Skladová dostupnost i cenotvorba zboží je aktualizována jedenkrát (1x) až dvakrát denně (2x). U jednotlivého zboží se zobrazuje i čas poslední aktualizace dat zboží. Může se stát, že zboží, bylo mezi aktualizacemi dat prodáno, v takovém případě je prodávající povinen o skutečnosti, že zboží bylo doprodáno, informovat kupujícího a sdělit mu nový termín naskladnění objednaného zboží. Kupující má právo na základě nového termínu rozhodnout, zda bude akceptovat nový termín naskladnění nebo zda si přeje objednávku stornovat či pozměnit.

1.33. Dodávky zboží dle skladové dostupnosti jsou realizovány v co nejkratším termínu, expedice obvykle 1-4 pracovní dny. Ve výjimečných případech, nebo jestliže není zboží skladem, může být dodací lhůta delší, o čemž je kupující informován. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží ve lhůtě dohodnuté s kupujícím. Jestliže není tato lhůta splněna, je kupující oprávněn objednávku zrušit.

1.34. V případě, že kupující objedná zboží a prodávající následně zjistí, že zboží již nebude z jakéhokoli důvodu dostupné (ukončena výroba daného zboží apod.) musí prodávající o této skutečnosti kupujícího informovat a to bez zbytečného odkladu. Dostupnost zboží se dá ověřit pomocí emailu: info@elektro-unima.cz (uvádějte prosím celý název výrobku a kód výrobku)

Dostupnost je také možno ověřit pomocí formuláře u daného výrobku: Dotaz na prodavače.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE 14TI DENNÍ LHŮTĚ

Kupující bere na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se kupující mohl seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží, nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Zákon na ochranu spotřebitele: Předpis č. 634/1992 Sb. Platný pro kupujícího = spotřebitele (dále jen kupující) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Zákon na ochranu spotřebitele se nevztahuje na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (nejedná se tedy o spotřebitele).

1.35. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

1.36. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.35 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, uveřejněn i se vzorem na internetových stránkách prodávajícího. Odstoupení od kupní smlouvy doručuje kupující na doručovací adresu provozovny prodávajícího: Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 15 , 410 02 Lovosice či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@elektro-unima.cz

1.37. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle § 1820 odst. 1 písm. g.

1.38. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu a to stejným způsobem, jakým jej prodávající přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklad. Všechny platby, které byly obdrženy od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

1.39. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.40. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.41. Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady (§ 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Formulář Odstoupení od kupní smlouvy ke stažení na internetových stránkách obchodu a také v příloze emailu o expedici objednávky.

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve formátu .doc (pro vyplnění v počítači)

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ve formátu .pdf (pro vyplnění ručně)

Vzor jak vyplnit formulář Odstoupení od kupní smlouvy ZDE

!!! Zboží musí být vždy doručeno na naši adresu:  Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice (pobočky Zásilkovny, pobočky PPL Parcel Shop, pobočky České pošty - Balík na poštu nebo Balíkobot apod.) nejsou doručovány k nám a budou se Vám zbytečně vracet. !!!

POSTUP ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY VE 14TI DENNÍ LHŮTĚ:

1) Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno ve lhůtě 14ti dní od převzetí zboží (na doručovací adresu prodávajícího: Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 38/15, 41002 Lovosice nebo na emailovou adresu: info@elektro-unima.cz)

2) Zboží musí být doručeno zpět na doručovací adresu: Elektro-unima.cz(dříve elektro-internet.cz) , Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Doporučujeme ke zboží doložit formulář či písemné vyjádření o Odstoupení od kupní smlouvy, také přiložení nabyvatelské faktury.

3) Zabalení vraceného zboží: doporučujeme zboží pečlivě zabalit, aby nedošlo k poškození zboží i originálního obalu při dopravě. Zboží doporučujeme zabalit do náhradního obalu, jelikož prodejní obal zboží není přepravním obalem! V případě reklamace u České pošty či jiných dopravců se následně špatně uplatňuje reklamace poškození zboží, je-li zboží doručováno pouze v prodejním obalu. Zboží v náhradním obalu je chráněno jak před mechanickým poškozením, tak znehodnocením obalu výrobků nálepkami dopravců. Ke zboží přiložte všechny náležitosti (návody, prospekty, všechny díly, které k výrobku patří)

4) Po doručení prodávajícímu je kupující obeznámen s obdržením zboží v rámci odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní

5) Prodávající provede kontrolu zboží zejména za účelem, nebylo-li zboží mechanicky poškozeno, použito v rozporu s užitnou funkcí zboží, poškozeno v rámci použití zboží

6) Po posouzení prodávajícím je kupující vyrozuměn pomocí elektronické pošty o ukončení posouzení odstoupení od kupní smlouvy a nárok na vrácení plnění je předán na účetní oddělení k zaslání finančních prostředků na účet kupujícího, který kupující uvedl písemně na formuláři či v emailu nebo písemnou vlastní formou. Pomocí elektronické pošty je kupujícímu zaslán také dobropis, kde je vyčíslena celková částka, která je vracena za zboží a služby.

7) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy ve lhůtě 14ti dní od převzetí zboží je prodávající povinen vrátit kupujícímu částku nejpozději do 14ti dnů od převzetí odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, se všemi náležitostmi, musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu dle §1820 odst. 1 písm. g.

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1. 36 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Všechny platby, které byly obdrženy od kupujícího, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Vrácení zboží prodávajícímu provádí kupující na své vlastní náklady (§ 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet, ze kterého bylo zboží a služby kupujícím uhrazeny.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

1) Kupující neuhradil kupní cenu při platbě bankovním převodem platba nebyla na určený bankovní účet připsána do 5ti (5) dní při platbě online nebyla platba realizována

2) Kupující nepřevzal zboží, které mu bylo řádně zasláno na adresu určenou kupujícím v objednávce (odmítnutí převzetí zboží při doručení přepravcem)

3) Kupující nepřevzal zboží, které mu bylo řádně doručeno na výdejní pobočku, kterou si kupující sám určil v objednávce (nepřevzetí zboží na výdejním místě)

4) Zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí nebo nedodává

5) Výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, která je předmětem plnění podle smlouvy. V případě, že kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet

6) Zjevná chyba v ceně zboží = cena zjevně jiná než je pro tento typ zboží obvyklé. Zjevná chyba v ceně zboží je např. chybně uvedená třímístná částka jako cena zboží, i když správně je čtyřmístné číslo a obdobné chyby v psaní. Jestliže zjevná chyba nastane, je prodávající povinen neprodleně kupujícího informovat. V případě, že již kupující stihl částku uhradit na účet prodávajícího, bude částka bez zbytečného odkladu po připsání na účet prodávajícího, kupujícímu zaslána zpět.

7) V případě nedostupnosti zboží delší než 7 dnů, je objednávka automaticky stornována, pokud není s kupujícím dohodnuto jinak. Objednávka je stornována i v případě, že zákazník nikterak nereaguje nekomunikaci: emaily - informace o nedostupnosti, telefony, ve kterých sdělujeme informaci o nedostupnosti zboží a nový termín naskladnění.

8) Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě platby předem na bankovní účet, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ (Přepravní a dodací podmínky)

1.42. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.43. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.44. Za splnění dodávky zboží ze strany prodávajícího se považuje dodání objednaného zboží na adresu určenou kupujícím. Za adresu určenou kupujícím je považována dodací adresa, která je kupujícím vyplněna v objednávkovém formuláři. Součástí dodávky není instalace zboží. V případě osobního odběru je za dodání zboží považováno fyzické předání objednaného zboží kupujícímu na kupujícím určeném výdejním místě, které má prodávající smluvně ujednáno.

1.45. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.46. V případě, že kupující nepřevezme řádně zaslané zboží na místo určené kupujícím v objednávce, vzniká prodávajícímu nárok na úhradu vzniklých nákladů vynaložených na doručování zboží a zpětného zaslání na doručovací adresu prodávajícího přepravcem.

1.47. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Zásilku je vždy kupující povinen řádně vizuálně zkontrolovat a až následně podepsat přepravní listy, podpisem přepravních listů (dodacích listů) kupující stvrzuje, že zboží převzal bez výhrad a v pořádku.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravují tyto Přepravní a dodací podmínky prodávajícího.

Po převzetí zásilky doporučujeme kupujícímu zboží IHNED doma zkontrolovat. Kupující zkontroluje kompletnost, nepoškozenost, funkčnost zboží. Kupující neodkládá kontrolu až na narozeniny, svátky, Vánoce apod. jelikož na pozdní upozornění nemůže být brán zřetel. Nedostatky oznámí kupující v den převzetí zboží, není-li možné do 2 dnů od převzetí zboží, po řádné kontrole, na email: info@elektro-unima.cz

Kupující se řídí přepravními podmínkami a v případě doručení poškozeného zboží postupuje řádně dle pokynů, aby mohla být reklamace řádně a včas řešena

a) Zboží od řidiče nebo na výdejním místě kupující řádně vizuálně překontroluje při přebírání, jestliže je zásilka nějak poškozena nebo rozlepena, trvá kupující na kontrole přímo před pracovníkem přepravní služby. Zjištěné nedostatky (poškozený obal, rozbalená zásilka apod.) cokoli co se kupujícímu nezdá, zapište do přepravního listu. Je-li zásilka nějak poškozena, kupující zásilku nepřebírá a vrací ji pracovníkovi přepravní společnosti ihned.

b) Zboží hned po příchodu domů zkontroluje kupující fyzicky. Bude-li obal výrobku nějak poškozen a následně zjištěno doma, že je i zboží poškozeno a kupující řádně učinili záznam při převzetí, jsou všechny požadavky ze strany dopravců na řádný zápis poškození splněny.

c) V případě, že zboží kupující převeze a následně zjistí poškození, ihned (max. do 2 dnů od převzetí zboží) tuto skutečnost hlaste na infolinku PPL: 840 775 775, email: info@ppl.cz platí pro dopravu PPL. Jestliže je zboží doručováno Českou poštou je potřeba ihned (max. do 2 dnů od převzetí zboží) donést kompletní zásilku na nejbližší pobočku České pošty a nahlásit reklamaci.

d) Pracovník přepravní společnosti s kupujícím sepíše reklamační protokol.

e) Vždy do vyřízení reklamace je třeba, aby kupující uschoval originální obal + veškeré příslušenství a veškerý obalový materiál, ve kterém byla zásilka doručena. Se zásilkou by nemělo být jakkoli manipulováno.

f) V případě, že kupující zjistí, poškozené zboží postupuje návodem uvedeným výše, zásilku neodesílá na adresu prodávajícího ani s ní nikterak nemanipuluje.

1.48. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

1.49. Daňový doklad i záruční list (je-li výrobcem dodáván) jsou nedílnou součástí dodávky. Daňový doklad i záruční list je kupující povinen si uschovat pro případné reklamace či odstoupení od kupní smlouvy. Na daňový doklad (fakturu) doporučujeme vepsat výrobní číslo výrobku (ser.no, IMEI) a to především u elektroniky.

1.50. Prodávající je povinen na požádání kupujícího vystavit záruční list. Vzhledem k již malému počtu záručních listů od výrobců, slouží v případě reklamace faktura (daňový doklad), na který doporučujeme vepsat výrobní číslo příslušného zboží. Jestliže je ke zboží ještě výrobcem poskytován záruční list, který není při doručení zboží prodávajícím potvrzen, je třeba doručit záruční list na adresu prodávajícího a prodávající je povinen záruční list potvrdit a bez zbytečného odkladu doručit zpět na adresu kupujícího.

Adresa pro doručení záručního listu k potvrzení:

Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz)

Oddělení reklamací

Osvoboditelů 38/15

410 02 Lovosice

Povinnost zpětného odběru elektrozařízení dle zákona o odpadech

Elektrozařízení je nutné likvidovat ve sběrných dvorech, není možné elektrozařízení likvidovat spolu se směsným odpadem. V případě osobního odběru na naší prodejně Unima Plus, s. r. o., Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice, je možné starý spotřebič odevzdat zdarma na naší prodejně k likvidaci, spotřebič musí být kompletní a nerozebraný.

V případě doručování spotřebiče přepravní službou PPL je možné zajistit likvidaci starého spotřebiče, tato služba je zdarma, pouze se hradí poplatek za dopravu, což je 390,- Kč, spotřebič musí být kompletní a nerozebraný a připravený k odvodu (např. chladnička musí být odmrazena a nesmí z ještě téct voda atd.)

Ke zpětnému odběru lze zdarma, bez ohledu na místo trvalého bydliště, odevzdat jen kompletní a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností nebo jemu podobné od právnických osob a podnikatelů (tzn., že pokud máte např. ledničku nebo rychlovarnou konvici v kanceláři a doslouží, můžete ji bezplatně odevzdat na kterémkoliv místě zpětného odběru a pokud budete potřebovat, obsluha vám vystaví potvrzení). 

Nejbližší místo zpětného odběru naleznete zde.

Společnost Unima Plus, s. r. o., provozující eshop Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz) je členem asociace Elektrowin a také Asekol.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1.51. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.52. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.52.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.52.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.52.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.52.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.52.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.53. Ustanovení uvedená v čl. 1. 51 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.54. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, není-li prokázáno jinak. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

1.55. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Nebo v autorizovaném servisu daném výrobcem na internetových stránkách výrobce či uvedených v záručním prohlášení nebo přiloženém seznamu servisů dodávaného k výrobkům. Kupující uplatňuje reklamaci v místě pro kupujícího bližším, kupující uplatní právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.56. Kupující je povinen uvést prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení, jakého práva využije při odstranění vady dodané věci.

1.57. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Záruční lhůta pro podnikatelské subjekty činí 12 měsíců, není-li dohodnuto písemně jinak. Lhůta pro vyřízení reklamace je lhůta přiměřená, obvykle do 30ti dnů.

!!! Zboží musí být vždy doručeno na naši adresu:  Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 38/15, 410 02 Lovosice (pobočky Zásilkovny, pobočky PPL Parcel Shop, pobočky České pošty - Balík na poštu nebo Balíkobot apod.) nejsou doručovány k nám a budou se Vám zbytečně vracet. !!!

Reklamační protokol ke stažení na internetových stránkách obchodu

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.58. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.59. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.60. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní ochodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu

1.61. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy programového vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením

1.62. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením

1.63. Prodávající neposkytuje žádné záruky, pokud jde o přesnost, úplnost informací a to ve vztahu k obchodovatelnosti nebo vhodnosti výrobku. Prodávající neručí a nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací zobrazených na stránkách. Fotografie k výrobkům jsou ilustrativní a prodávající neručí za chyby ve vyobrazení

1.64. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, odkaz na stránky: www.coi.cz. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na adrese: https://ec.europa.eu/commission/index_en je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/ je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (EU) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

1.65. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.66. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. 67 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen nařízení GDPR) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.68. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

1.69. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.70. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

1.71. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvu, musí být druhé smluvní straně doručena písemně a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

Zpráva je doručena:

- V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem

- V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, převzetím zásilky adresátem

- V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít

- V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.72. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.73. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.74. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.75. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek

1.76. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.77. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování

Elektro-unima.cz (dříve elektro-internet.cz), Osvoboditelů 38/15, 41002 Lovosice,

adresa elektronické pošty info@elektro-unima.cz, telefon 725 171 025.

V Lovosicích dne 31.1.2022

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.